Friday, July 20, 2007

快速みよしライナー 2


行先表示が電光掲示となっています。